Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ευζώνων 19, Θεσσαλονίκη

Πολιτική αγορών και επιστροφών

1. Γενικά

 

Το scarpediem.gr αναφορικά με την πώληση προϊόντων συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ΑΚ που αφορούν στην πώληση (άρθρα 534 επομ. ΑΚ) και με τις διατάξεις του ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών.

 

Η παραγγελία υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας παραγγελίας που διατίθεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Για τη συμπλήρωσή της δεν απαιτείται ο χρήστης να έχει κάνει εγγραφή, αλλά μπορεί να παραγγείλει οποιοσδήποτε χρήστης ως επισκέπτης.

 

Απαραίτητο προαπαιτούμενο για την υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας είναι ο χρήστης να έχει διαβάσει, να συναινεί και να αποδέχεται τους όρους χρήσης στο σύνολό τους. Πριν την υποβολή της παραγγελίας ζητείται ο χρήστης έχει ήδη δηλώσει ότι αποδέχεται και να συναινεί με τους όρους χρήσης. Συγκεκριμένα προκειμένου να υποβάλει παραγγελία ο χρήστης πρέπει να έχει λάβει γνώση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που επιθυμεί να παραγγείλει, των δεδομένων και των στοιχείων επικοινωνίας της επιχείρησης (και του προμηθευτή των προϊόντων), της συνολικής τιμής των προϊόντων μαζί με το ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένης κάθε πρόσθετης επιβάρυνσης ή άλλης δαπάνης, των εξόδων αποστολής, των τρόπων πληρωμής, των τρόπων αποστολής, της προθεσμίας παράδοσης, του δικαιώματος υπαναχώρησης καθώς και της περίπτωσης επιβάρυνσης του αγοραστή με το κόστος επιστροφής των προϊόντων σε περίπτωση υπαναχώρησής του, τις περιπτώσεις ευθύνης της επιχείρησης για πραγματικά ελαττώματα και για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας κλπ.

 

Μόλις η επιχείρηση λάβει την παραγγελία, αποστέλλει στον χρήστη επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο χρήστης με τα στοιχεία της παραγγελίας. Σε περίπτωση που προκύψουν αλλαγές ως προς τη διαθεσιμότητα ή ως προς τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος η επιχείρηση ενημερώνει τον χρήστη για τις εν λόγω αλλαγές. Σε περίπτωση που ο χρήστης διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος στα στοιχεία της παραγγελίας οφείλει να ενημερώσει αμέσως την επιχείρηση για το λάθος που διαπίστωσε. Μόλις η παραγγελία πληρωθεί αποστέλλεται με  ηλεκτρονικό μήνυμα η επιβεβαίωση της πληρωμής και το νόμιμο παραστατικό πληρωμής της παραγγελίας (απόδειξη/τιμολόγιο) και ενημερώνεται ο χρήστης ότι το προϊόν παραδόθηκε προς αποστολή στην συνεργαζόμενη εταιρεία courier.

 

Κατά την παραλαβή από την εταιρεία courier ο αγοραστής επιδεικνύει στον μεταφορέα τον κωδικό παραγγελίας και την αστυνομική του ταυτότητα. Σε περίπτωση που για την παραλαβή του προϊόντος εξουσιοδοτείται τρίτος οφείλει να έχει μαζί του εξουσιοδότηση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής και την αστυνομική του ταυτότητα. Ο αγοραστής φέρει ακεραία την ευθύνη σε περίπτωση που καταχώρησε λανθασμένα τη διεύθυνση αποστολής του προϊόντος με αποτέλεσμα να έχει προκύψει λανθασμένος υπολογισμός των εξόδων. Σε περίπτωση που ο αγοραστής και μετά την ειδοποίηση από τον μεταφορέα δεν προσέρχεται για να παραλάβει το προϊόν η επιχείρηση δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση.  

Η επιχείρηση δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η παράδοση του προϊόντος καθυστερεί από γεγονότα ανωτέρας βίας.     

 

Κατά την παραλαβή του προϊόντος ο αγοραστής υποχρεούται να ελέγξει το προϊόν για τυχόν εξωτερικά ελαττώματα ή φθορές, καθότι μετά από την παραλαβή του προϊόντος ο κίνδυνος μεταβαίνει σε αυτόν. Στην περίπτωση ελαττώματος ή φθορών δικαιούται να μην το παραλάβει επιστρέφοντάς το αμέσως στον διανομέα. Εναλλακτικά μπορεί να ενημερώσει το scarpediem.gr για την ύπαρξη ελαττώματος στο προϊόν και να το επιστρέψει εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση προβαίνει άμεσα σε αντικατάσταση του προϊόντος. Τυχόν υπέρβαση της ως άνω προθεσμίας εκ μέρους του αγοραστή μπορεί  να δικαιολογηθεί μόνο για λόγους ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση που ο χρήστης καθυστερήσει ή αρνηθεί να επιστρέψει τα προϊόντα για χρονικό διάστημα πέραν των 6 ημερών θεωρείται ότι εγκρίνει την εν προκειμένω παραγγελία και το τίμημα για το προϊόν θεωρείται απαιτητό εκ μέρους της επιχείρησης και δεν επιστρέφεται.

 

Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση υποχρεούται να παραδώσει στον χρήστη τα παραγγελθέντα προϊόντα σε άριστη κατάσταση με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή προϊόντος που του λείπει μια συνομολογημένη ιδιότητα ο αγοραστής μπορεί να ασκήσει ένα από τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 540 επομ. ΑΚ. Συνομολογημένη θεωρείται μια ιδιότητα εφόσον έχει συμφωνηθεί εγγράφως.    

 

Η επιχείρηση αναλαμβάνει η ίδια την επιστροφή του προϊόντος με δικά της έξοδα και χωρίς ουδεμία χρέωση του αγοραστη στις κάτωθι περιπτώσεις:

 • σε περίπτωση που ο αγοραστής παραλάβει προϊόν διαφορετικό κατά είδος, χαρακτηριστικά ή ποσότητα ή με λανθασμένη τιμολόγηση από το αρχικώς συμφωνηθέν
 • σε περίπτωση που η συσκευασία του προϊόντος είναι κατεστραμμένη ή κατεστραμμένη κατά το μεγαλύτερό της μέρος
 • σε περίπτωση που το προϊόν φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό προηγουμένως βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο κατασκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας, ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την επιχείρηση.

Ο αγοραστής οφείλει να επιστρέψει μαζί με το προϊόν και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (απόδειξη αγοράς, τιμολόγιο, ετικέτες κλπ) και συσκευασίες εφόσον αυτές υπάρχουν κατά τον χρόνο διαπίστωσης του προβλήματος. Το προϊόν πρέπει να επιστρέφεται με τη συσκευασία που το συνοδεύει χωρίς φθορές σφραγισμένο και πλήρες. Σε κάθε περίπτωση το προϊόν πρέπει να επιστραφεί με τη συσκευασία και στην κατάσταση που παρελήφθη. Η επιστροφή θα πραγματοποιείται με ευθύνη της επιχείρησης είτε με δικά της μέσα και προσωπικό είτε μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας courier. O αγοραστής έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει/ να αντικαταστήσει το προϊόν που έχει αγοραστεί online και στο φυσικό κατάστημα του scarpediem στην οδό Ευζώνων 19 Θεσσαλονίκη. Ωστόσο επιστροφή χρημάτων για το ως άνω προϊόν μπορεί να γίνει μόνο online.

 

Σε περίπτωση επιστροφής, αναλόγως του ελαττώματος, θα πραγματοποιείται αντικατάσταση ή επισκευή του προϊόντος εφόσον αυτό είναι εφικτό, σε διαφορετική περίπτωση και εφόσον ο αγοραστής δεν επιθυμεί οιοδήποτε εκ των ανωτέρω και αφού έχει παραληφθεί και ελεγχθεί το προϊόν θα γίνεται ακύρωση της συναλλαγής. Στην περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή (μετρητά), μέσω κάρτας ή κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό τα χρήματα θα επιστρέφονται στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης.

 

Στην περίπτωση που το προϊόν επιστραφεί ελλιπές ή κατεστραμμένο με υπαιτιότητα του αγοραστή η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αναλόγως της βλάβης του προϊόντος να ζητήσει αποζημίωση από τον αγοραστή.

 

2. Δικαίωμα υπαναχώρησης

 

Ο αγοραστής, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων από το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπονται στο άρθρο 3ιβ ν.2251/1994, έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα, ήτοι χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει ή να αναφέρει τους λόγους για την ενέργειά του αυτή, από την εξ αποστάσεως σύμβαση ή τη σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος που πραγματοποίησε εντός 6 ημερολογιακών ημερών  με την προϋπόθεση το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί.

 • Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει δεκτό προϊόν, το οποίο δεν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει:
  • Να μην έχει χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο
  • Να έχει όλες τις συνοδευτικές ετικέτες και τις καρτέλες σήμανσης
  • Να μην έχει πλυθεί/βραχεί
  • Να μην έχει καταστραφεί η συσκευασία του (κουτί).
 • Το προϊόν πρέπει να έχει αγοραστεί αποκλειστικά από το scarpediem.gr
 • Στην περίπτωση επιστροφής προϊόντος και επιστροφής χρημάτων ο πελάτης χρεώνεται 5€ τα έξοδα της μεταφοράς.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί κάποιος να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης είναι να είναι φυσικό πρόσωπο και να έχει προβεί σε αγορά προϊόντος από το ηλεκτρονικό κατάστημα ως ιδιώτης για προσωπική του χρήση και όχι ως επαγγελματίας για επαγγελματική χρήση δηλαδή το προϊόν να μην έχει αγοραστεί με τιμολόγιο στα πλαίσια επαγγελματικής συναλλαγής.

 

3. Προθεσμία υπαναχώρησης

 

Για τις συμβάσεις πώλησης προϊόντων η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 6 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα κατά την οποία παραδίδεται το προϊόν στον  αγοραστή ή σε ένα τρίτο μέρος, το οποίο υποδεικνύεται από τον αγοραστή, διαφορετικό από τον μεταφορέα ή:

 • σε περίπτωση πολλών προϊόντων παραγγελθέντων από τον αγοραστή με μία παραγγελία  και παραδιδομένων χωριστά από την ημέρα κατά την οποία παραδίδεται το τελευταίο προϊόν στον αγοραστή ή σε ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από τον αγοραστή, διαφορετικό από τον μεταφορέα.
 • σε περίπτωση παράδοσης προϊόντος αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή από πολλά τεμάχια από την ημέρα κατά την οποία παραδίδεται η τελευταία παρτίδα  ή το τελευταίο τεμάχιο στον αγοραστή ή σε ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από τον αγοραστή, διαφορετικό από τον μεταφορέα.
 • σε περίπτωση σύμβασης τακτικής παράδοσης προϊόντων σε καθορισμένη χρονική περίοδο από την ημέρα κατά την οποία παραδίδεται το πρώτο προϊόν στον αγοραστή ή σε ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από τον αγοραστή, διαφορετικό από τον μεταφορέα.

 

4. Υποχρεώσεις αγοραστή σε περίπτωση υπαναχώρησης

 

Εκτός αν η επιχείρηση έχει προσφερθεί να παραλάβει η ίδια το προϊόν, ο αγοραστής επιστρέφει τα προϊόντα στην επιχείρηση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 6 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στην επιχείρηση την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η προθεσμία τηρείται εάν ο αγοραστής στείλει πίσω το προϊόν πριν από την  εκπνοή της προθεσμίας των 6 ημερολογιακών ημερών.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή ηλεκτρονικά. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να αποστείλει χωρίς καθυστέρηση επιβεβαίωση της παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις περιέλθει σ’ αυτήν  με αποστολή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη επιβεβαιωτικού μηνύματος ότι παρέλαβε την δήλωση υπαναχώρησης του χρήστη. Η δήλωση υπαναχώρησης εντός της ως άνω προθεσμίας των 6 ημερολογιακών ημερών ασκείται με έναν από τους κάτωθι τρόπους:

 • με φυσική παράδοση στην έδρα του scarpediem.gr (Ευζώνων 19, 54640 Θεσσαλονίκη) παραδίδοντας το προϊόν στην αρχική κατάσταση και συσκευασία και προσκομίζοντας την απόδειξη αγοράς μαζί με την δήλωση υπαναχώρησης που διατίθεται εδώ.
 • συμπληρώνοντας την δήλωση υπαναχώρησης που διατίθεται εδώ και αποστέλλοντάς την υπογεγραμμένη μαζί με το επιστρεφόμενο προϊόν. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης αποστέλλει το προϊόν στην έδρα της επιχείρησης με δικά του έξοδα κατά προτίμηση μέσω της ίδιας μεταφορικής που το παρέλαβε, στην αρχική κατάσταση και με τη συσκευασία που το παρέλαβε μαζί με την απόδειξη αγοράς και την δήλωση υπαναχώρησης.   

Ο αγοραστής επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής του προϊόντος. Ο αγοραστής φέρει την ευθύνη κατά τη μεταφορά του επιστρεφόμενου προϊόντος.

 

Ο αγοραστής οφείλει να επιστρέψει το προϊόν στην ίδια κατάσταση που το παρέλαβε ήτοι χωρίς να έχουν αφαιρεθεί από αυτό οι συνοδευτικές ετικέτες και οι καρτέλες σήμανσης με το σύνολο των εξαρτημάτων και εντύπων που το συνοδεύουν. 

 

5. Υποχρεώσεις επιχείρησης σε περίπτωση υπαναχώρησης

 

Σε περίπτωση υπαναχώρησης η επιχείρηση επιστρέφει στον αγοραστή το σύνολο των χρημάτων που έλαβε από αυτόν κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής εκτός από τα έξοδα αποστολής που προκύπτουν στην περίπτωση που ο καταναλωτής ρητώς είχε επιλέξει διαφορετικό τρόπο αποστολής από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο αποστολής που προσφέρει η επιχείρηση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 6 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του αγοραστή να υπαναχωρήσει από την σύμβαση. Η επιχείρηση θα εκτελέσει την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που χρησιμοποίησε ο αγοραστής για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν ο αγοραστής έχει συμφωνήσει ρητώς διαφορετικά και υπό τον όρο να μην επιβαρυνθεί ο αγοραστής με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων.

 

Σε περίπτωση πληρωμής με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης, η επιστροφή του χρηματικού ποσού στον αγοραστή θα γίνεται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο αγοραστής.

 

Εκτός αν η επιχείρηση προσφέρθηκε να παραλάβει η ίδια τα προϊόντα, η επιχείρηση μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρι ο αγοραστής να παράσχει σαφείς αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα προϊόντα.

 

Τελευταία ενημέρωση 6/11/2022